Altijd inbegrepen in de prijs:

Huurvoorwaarden

1.        Conform artikel VI.53, 12° van het WER beschikt de huurder niet over een herroepingsrecht, Doch Huurwagens Mols nv biedt de huurders toch een herroepingsrecht aan van 14 dagen, tenzij de bestelling wordt geplaatst minder dan 14 dagen voor aanvang van de huur.

       De huurder heeft het recht tot 14 kalenderdagen voor de afhaaldatum kosteloos te annuleren.  Indien de bestelling gebeurt op minder dan 14 dagen voor de afhaling en er word dan geannuleerd is er een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan de volledige huurprijs.  Deze compensatie kan evenwel hoogstens de huurprijs voor één week bedragen. 

2.         Een wijziging van de afhaaldatum dient schriftelijk ten laatste 24 uur voor de oorspronkelijke afhaaldatum te gebeuren. De nieuwe afhaaldatum moet zich binnen de 30 dagen na de oorspronkelijke afhaaldatum bevinden, zo niet is er een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan de volledige huurprijs. Deze compensatie kan evenwel hoogstens de huurprijs voor één week bedragen.

3.         De huurwaarborg verminderd met het bedrag van de huur van het voertuig en de eventuele extra kosten wordt 21 dagen na de retour van het voertuig op de rekening dat werd opgegeven bij de afhaling teruggestort.

4.         Bij een ongeval dient de huurder en/of bestuurder altijd een aanrijdingsformulier in te vullen, ook als de politie ter plaatse komt of als de tegenpartij weigert te tekenen. De aangifte dient volledig en duidelijk ingevuld te worden met een duidelijke tekening. De aangifte moet binnen de 72u00 na aanrijding bezorgd worden door de huurder en/of bestuurder van het voertuig aan Huurwagens Mols. Dit kan per mail naar: info@mols.be.

5.     .     Bij het plegen van verzekeringsfraude zal een schadevergoeding van 1/3 van de schadeclaim  ten laste zijn van de huurder / bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair aansprakelijk zijn. De in deze situatie aangebrachte  schade aan onze wagen zal niet verzekerd zijn. 

 

6     De bestuurder van het voertuig is verzekerd voor schade aan derden, alsook voor risico’s van brand en diefstal met de vrijstellingen, vermeld op de voorzijde. Bij een correcte aangifte van schade ,brand of diefstal van het voertuig moet de huurder en/of de bestuurder, die beiden hoofdelijk en solidair verantwoordelijk zijn, de betrokken vrijstellingen die vermeld zijn op de voorzijde van deze overeenkomst betalen, alsook de huur van de wagen gedurende de herstellingsperiode en de expertise.  Bij totaal verlies is deze periode beperkt tot 14 dagen.

7.         Bij een ongeval met het gehuurde voertuig, vallen de sleepkosten steeds volledig ten laste van de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair aansprakelijk zijn.

8.         De vrijstelling in de diefstalverzekering verschilt naargelang de plaats van de diefstal. Regio 1 wordt bepaald door een cirkel met straal van 500 km met als middelpunt Hulshout. Regio 2 bevat alles buiten deze cirkel.

9.         De voertuigen moeten binnen de openingsuren van het agentschap waar het voertuig werd afgehaald ingeleverd worden om een tegensprekelijke inlevering te bevestigen. Bij het inleveren van het voertuig buiten de openingsuren van het agentschap, blijft de huurder en/of bestuurder aansprakelijk voor het voertuig tot 4u na de volgende opening van het agentschap.

10.         De huurder en de bestuurder blijven verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wagen zolang deze niet tegensprekelijk in ontvangst is genomen door de agent waar het voertuig is afgehaald;  De tegensprekelijke in-ontvangstname kan enkel bewezen worden door het door onze agent ondertekende aankomstdocument voor te leggen.

11.     Wanneer op het aankomstdocument bij de vermelding dat er zich geen ongeval heeft voorgedaan tijdens de huurperiode een handtekening is geplaatst door de huurder en/of bestuurder, en er later blijkt dat de wagen toch betrokken is geweest in een ongeval wordt elke uitgave en kosten door ons of de verzekeringsmaatschappij integraal aangerekend aan de huurder en/of de bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair verantwoordelijk zijn.

12.     Schade veroorzaakt door uitstekende voorwerpen, niet eigen aan het voertuig, wordt niet gedekt door de B.A.-polis van het voertuig.  De kosten en uitgaven door Huurwagens Mols en/of de verzekeringsmaatschappij zullen volledig doorgerekend worden aan de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair aansprakelijk zijn.

13.     Er is geen rechtsbijstandsverzekering of bestuurdersverzekering voorzien.

14.     Alle schade en nevenschade veroorzaakt door een aanrijding waarbij het aanrijdingspunt zich bevindt boven de voorruit van het voertuig is niet gedekt door onze ‘Eigen schade’-regeling van het voertuig en zal dus volledig doorgerekend worden aan de huurder en / of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair verantwoordelijk zijn.  De vrijstelling B.A. bedraagt in dit geval 5.000,00 EUR.  Elke schade aan tegenpartij tot dit bedrag wordt dus aangerekend aan de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair verantwoordelijk zijn.

15.     Indien de huurder en / of bestuurder betrokken is bij een ongeval met vluchtmisdrijf worden alle uitgaven en kosten die door de verhuurder of door de verzekeringsmaatschappij dienen betaald te worden, volledig doorgerekend aan de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair verantwoordelijk zijn.

16.     Bij een ongeval waarbij de huurder of bestuurder van ons voertuig eveneens het beheer heeft van het goed dat aangereden werd, worden alle uitgaven en kosten die door de verhuurder en/of door de verzekeringsmaatschappij dienen betaald te worden, volledig doorgerekend aan de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair verantwoordelijk zijn.

17.     Indien de firma Huurwagens Mols NV genoodzaakt is om een Gerechtsdeurwaarder en/of herkende deskundige in te schakelen om bewijzen te verzamelen, zullen de kosten die hieruit voorvloeien volledig doorgerekend worden aan de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair verantwoordelijk zijn.

18.     De vrijstelling m.b.t. de verzekering worden bij elk schadegeval met 10% verhoogd.

19.     De bestuurder van de wagen moet in het bezit zijn van een geldig Belgisch rijbewijs sedert minstens 1 jaar.

20.     Indien het voertuig door meerdere personen bestuurd wordt, dienen de gegevens van deze bestuurders doorgegeven te worden aan de verhuurder zodat deze vermeld kunnen worden op het huurcontract bij aanvang van de huurperiode. Deze personen dienen eveneens in het bezit te zijn van een geldig Belgisch rijbewijs sedert minstens 1 jaar. Indien het voertuig bestuurd wordt door een persoon die niet op het huurcontract vermeldt staat en er zich een ongeval voordoet, worden alle kosten en uitgaven die door de verhuurder en/of de verzekeringsmaatschappij dienen betaald te worden, volledig doorgerekend aan de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair verantwoordelijk zijn.

21.     Eventuele retributies en proces-verbalen die de verhuurder ontvangt tijdens of na het gebruik van de huurwagen en die dus door de huurder en/of bestuurder zijn veroorzaakt, zijn voor rekening van de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair verantwoordelijk zijn en dienen op eerste verzoek, vermeerderd met de administratiekost t.b.v. 15,00 EUR, aan de verhuurder betaald te worden.

22.     Op vraag van politie en/of Parket zal Huurwagens Mols steeds de persoonlijke gegevens bezorgen van de huurder en/of bestuurder.

23.     Het is verboden het voertuig technisch te manipuleren. Voor elke manipulatie wordt de herstelling doorgerekend en dient de geleden schade vergoed te worden door de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair verantwoordelijk zijn.

24.     Alle sommen verschuldigd aan de verhuurder zijn contant betaalbaar door de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair verantwoordelijk zijn. Bij gebreke aan betaling van de factuur binnen de 8 dagen na factuurdatum zal er van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een interest verschuldigd zijn van 1,75% per jaar, en dit vanaf de factuurdatum en zal op dezelfde wijze een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op elk achterstallig factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR. Verplichting op gelden in wederkerigheid.

25.     De huurder en/of bestuurder heeft een exemplaar van de overeenkomst bij ondertekening ontvangen.

26.     Het is verboden om de wagen verder te verhuren of door te geven aan andere personen (onderverhuur).

27.     De huurder en/of bestuurder erkent onder voorbehoud van vermelding van deze overeenkomst het voertuig samen met de door de wet vereiste toebehoren, sleutels en boorddocumenten in een goede staat en zonder defect te hebben ontvangen. In geval van verlies van sleutels en/of boorddocumenten, zal de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair verantwoordelijk zijn, zonder enige ingebrekestelling uitgaande van de verhuurder, een schadevergoeding van 500 EUR betalen, alsmede binnen de 24u een politieverslag van verlies en ontvreemding voorleggen.

28.     De onderhouds- en herstellingskosten bij normaal gebruik zijn voor rekening van de verhuurder. De huurder en/of bestuurder zijn verplicht het olie- en waterpeil regelmatig na te zien en de onderhoudsbeurten volgens het schema van het onderhoudsboekje te laten uitvoeren bij de verhuurder. De huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidaire verantwoordelijk zijn, zijn aansprakelijk voor schade aan de motor of de wagen.

29.   Als de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidaire verantwoordelijk zijn de wagen voor een langere duur gebruiken dan overeengekomen, zijn zij aan de verhuurder niet alleen het normale huurtarief maar ook een schadevergoeding verschuldigd die het dubbele bedraagt van het normale huurtarief.

30.     Wanneer het voertuig meer dan 24 uur te laat wordt ingeleverd, en dit zonder voorafgaande verwittiging van de huurder en/of bestuurder aan de verhuurder, zal laatstgenoemde de wagen bovendien onverwijld als gestolen aangeven bij de politie. Eventuele kosten die hiermee gepaard zouden gaan, vallen steeds ten laste van de huurder en/of bestuurder die hoofdelijk en solidaire aansprakelijk zijn.

31.     In geval van niet vrijwillige teruggave van de huurwagen, zullen de kosten ter recuperatie van het voertuig steeds worden verhaald op de huurder en/of bestuurder die hoofdelijk en solidair aansprakelijk zijn, met een min. van 500,00 EUR.

32.     De huurder en bestuurder verklaren niet onder voorlopige bewindvoering te staan.

33.     De huurder en bestuurder verklaren zich niet in staat van collectieve schuldbemiddeling te vinden.

34.     Bij defect dient Huurwagens Mols NV onmiddellijk verwittigd te worden met een juiste plaatsbepaling. De huurder zal verder geen herstellingen aan het voertuig laten uitvoeren zonder uitdrukkelijk akkoord van Huurwagens Mols NV.

35.     Bij panne / ongeval van het gehuurde voertuig wordt er geen vervangvoertuig voorzien. De huurder / bestuurder dient zelf zijn goederen te verwijderen uit het voertuig. Er is ook geen repatriëring voorzien voor de chauffeur en inzittenden.  De oorspronkelijke huurperiode stopt op het einde van de dag van het voorval.

36.     In geval van beschadiging of defect te wijten een onjuist gebruik van het gehuurde voertuig, vallen de sleep- en herstellingskosten steeds volledig ten laste van de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair aansprakelijk zijn, met een min. van 500,00 EUR.

37.     De huurder en/of bestuurder moeten zorg dragen voor het gehuurde voertuig zoals het een goede huisvader betaamd. Indien de wagen niet proper wordt binnengeleverd worden de kosten voor de reiniging en eventuele verwijdering van afval aangerekend aan de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair aansprakelijk zijn, met een min. van 60,00 EUR.

38.     Het vervoeren van dieren is verboden in alle voertuigen die eigendom zijn van Huurwagens Mols NV. De kosten voor het verwijderen van geuren en/of haren worden volledig doorgerekend aan de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair aansprakelijk zijn, met een minimum van 100,00 EUR.

39.     Roken is verboden in alle voertuigen die eigendom zijn van Huurwagens Mols nv.  De kosten voor het verwijderen van tabaksgeuren wordt aangerekend met een minimum van 60,00 EUR.

40.     Meegeleverde dekens en linten moeten proper en in dezelfde staat als ze werden meegenomen, terug ingeleverd worden.  Indien dit niet het geval is worden de kosten voor het reinigen en/of plooien/rollen doorgerekend met een minimum van 50,00 EUR.

41.     Buitenlandse facturatieadressen brengen een supplementaire facturatiekost t.b.v. 25,00 EUR met zich mee.

42.     Betwisting van een factuur moet binnen de acht dagen schriftelijk aan ons betekend worden.

43.     In geval van betwisting of invordering zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

44.   Om een schadevergoeding te bekomen dient het bewezen te worden dat Huurwagens Mols nv een fout gemaakt heeft.